×

प्रश्न

By ketanv in Poems » Long
Updated 18:10 IST Dec 16, 2016

Views » 1639 | 2 min read

प्रश्न उमगेना मला अर्थ शोधू मी कसे, 

वाढले का हे दुरावे माझेच माझ्याशी असे, 

वाटते स्वछंद व्हावे त्या खुळ्या पक्ष्यां परी, 

वाटते कि स्थिर व्हावे उंच त्या वृक्षा परी, 

पण मनाच्या या खुळाला वाट नाही सापडे, 

प्रश्न उमगेना मला अर्थ शोधू मी कसे, 

वाढले का हे दुरावे माझेच माझ्याशी असे.

वाटते निश्चिन्त व्हावे सोडूनि चिंताच या,

वाटते आता जगावे माझ्याच साठी मी पुन्हा,

पण मनाच्या या खुळाला वाट नाही सापडे, 

प्रश्न उमगेना मला अर्थ शोधू मी कसे, 

वाढले का हे दुरावे माझेच माझ्याशी असे.

या जीवाला व्यर्थ वाटे बांध नात्यांचे आता 

वाटते कि मुक्त व्हावे तोडुनी बंधास या 

पण मनाच्या या खुळाला वाट नाही सापडे, 

प्रश्न उमगेना मला अर्थ शोधू मी कसे, 

वाढले का हे दुरावे माझेच माझ्याशी असे.

(आयुष्याच्या प्रवासात)

पण उमगले सत्य मजला प्रश्न जीवन प्रेरणा,

प्रश्न म्हणजे घाव सारे, आयुष्य म्हणजे शिल्प हे,

घाव विना जे शिल्प घडते त्या शिल्प मी म्हणऊ कसे.

- Ketan S Vadhavane 

2 likes Share this story: 3 comments

Comments

Login or Signup to post comments.

Jaypal Rangari 29-Nov-2016 18:56

Very nice...

ketanv 07-Dec-2016 16:42

@jaypalrangari Thank you sir

AKshay Pujari 25-Feb-2017 11:51

<<प्रश्न म्हणजे घाव सारे, आयुष्य म्हणजे शिल्प हे>> Superb!
Overall poem - Wahhh.. दर्जा 👌👌

Sign up for our Newsletter

Follow Us