×

पैसा

By Rahul Rathod in Poems » Short
Updated 13:21 IST Oct 21, 2016

Views » 1414 | 1 min read

पैसा, का रे तु असा ?

सर्वाना रडवितो ढसा-ढसा

तु मारतो श्रीमंतीचा ठसा

तूच करितो गरिबीचा हँसा

 

पैसा, असतानाही तु माझ्यापाठी

मला का वाटे? तु तिराकाठी

पोहत-पोहत आलो तुझ्यासाठी

तूच दाखवितो दरड़ाची काठी

 

पैसा, करु नकोस मला निर्लज्ज

आता तरी सांगून तक मज

तु नव्हतास, नाही, नसेल सज्ज

माझ्या दुखाचा करावयास पूज्य (श्यून्य )

                    --- शिप्रग्रज (राहुल एम. के.)

1 likes Share this story: 2 comments

Comments

Login or Signup to post comments.

Kalamwali 09-Nov-2016 17:34

@Rahul Rathod please give us your alternate Email ID as we tried to send you an email which failed.

Rahul Rathod 30-Dec-2016 08:33

rahulrathod751@gmail.com

Sign up for our Newsletter

Follow Us