×

एक आठवण

By ketanv in Poems » Short
Updated 10:08 IST Feb 03, 2017

Views » 1553 | 1 min read

एक छोटीशी भेट ही खूप असते 

एका आठवणी साठी 

खूप बोललो जरी नाही तरी त्या क्षणातील शांतता ही खूप असते 

एका आठवणी साठी 

जरी माहित असले आपण नाही एक मेकां साठी 

तरी कोना एकाला क्षणिक ऋणानुबंध ही खूप असतात 

मनाच्या एका कोपऱ्यात दडलेल्या

काळाच्या ओघात सूक्ष्म झालेल्या प्रीतीसाठी 

काळ थांबत नाही आयुष्य थांबत नाही 

पण निमिषार्धात संपणारा सहवास 

आणि एक आठवण खूप असते 

चालत राहण्याच्या प्रेरणे साठी.

- Ketan S Vadhavane 

3 likes Share this story: 0 comments

Comments

Login or Signup to post comments.

Sign up for our Newsletter

Follow Us